ගම්පහින් තවත් දේශපාලන පෙරළියක් – සජිත් පිළ පරයා රතන හිමිගේ අපේ ජන බල පක්ෂය හිස ඔසවයි

ශ්‍රී ලාංකික දේශපාලනයේ නොසිතූ විරූ පෙරළි ඇති කිරීමට පෙළඹෙන දිස්ත්‍රික්ක අතුරින් ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයට  ප්‍රමුඛස්ථානය හිමි වේ.…