ගම්පහ තීරක සාධකය “පාස්කු ඉරිදා කම්පනය” යි

මීළඟ පාර්ලිමේන්තුව හොල්ලන අයෝමය චරිත දෙක ගම්පහින් ශ්‍රී ලාංකික දේශපාලනයේ නොසිතූ විරූ පෙරළි ඇති කිරීමට ගම්පහ…

විල්පත්තු නඩු තීන්දුව කල් යයි. විනිසුරු මඩුල්ල වාඩි නොවෙයි.

තීන්දුව ප්‍රකාශයට පත්කිරීමට නියමිතව තිබූ ඊයේ (ජූලි 31) දින පැමිණිලි පාර්ශවයේ නීතිඥයින් සහ පරිසර සංවිධාන නියෝජිතයින්…