ගම්පහ තීරක සාධකය “පාස්කු ඉරිදා කම්පනය” යි

මීළඟ පාර්ලිමේන්තුව හොල්ලන අයෝමය චරිත දෙක ගම්පහින් ශ්‍රී ලාංකික දේශපාලනයේ නොසිතූ විරූ පෙරළි ඇති කිරීමට ගම්පහ…